ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
รหัสสถานศึกษา
57020114
ที่อยู่
82 หมู่ที่ 17 ถนน- ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
26/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 25 24 49 2
อนุบาล 2 21 18 39 2
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 14 22 36 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 26 42 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 29 20 49 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 21 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 21 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 17 32 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 19 25 44 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 25 27 52 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 25 23 48 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 214 244 458 19