ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ชุมชนบ้านโป่ง
รหัสสถานศึกษา
57020115
ที่อยู่
117 หมู่ที่ 6 ถนน- ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
15/5/2460
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 8 6 14 1
อนุบาล 2 4 7 11 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 4 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 7 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 19 26 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 12 26 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 17 33 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 98 97 195 12