ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านดอนสลี
รหัสสถานศึกษา
57020116
ที่อยู่
200 หมู่ที่ 19 ถนน- ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
6/3/2522
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 10 5 15 1
อนุบาล 2 11 10 21 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 12 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 12 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 8 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 12 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 67 74 141 8