ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านห้วยหญ้าไซ
รหัสสถานศึกษา
57020118
ที่อยู่
265 หมู่ที่ 11 ถนน- ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
1/3/2522
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 15 24 39 2
อนุบาล 2 22 19 41 2
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 35 24 59 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 28 19 47 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 27 18 45 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 26 44 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 19 34 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 22 19 41 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 24 31 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 14 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 199 206 405 19