ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)
รหัสสถานศึกษา
57020122
ที่อยู่
18 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย - เชียงใหม่ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
1/1/2496
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 5 4 9 1
อนุบาล 2 4 7 11 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 21 12 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 6 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 15 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 10 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 7 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 5 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 95 66 161 8