ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ชุมชนบ้านสันจำปา
รหัสสถานศึกษา
57020123
ที่อยู่
46 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงราย เชียงใหม่ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
24/6/2444
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 30 22 52 3
อนุบาล 2 21 18 39 2
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 31 24 55 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 20 18 38 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 18 20 38 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 30 21 51 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 21 19 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 25 17 42 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 30 24 54 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 25 32 57 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 25 41 66 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 276 256 532 23