ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
อนุบาลแม่สรวย
รหัสสถานศึกษา
57020130
ที่อยู่
- หมู่ที่ 5 ถนน- ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
27/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 32 25 57 3
อนุบาล 2 23 25 48 2
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 34 35 69 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 26 19 45 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 24 21 45 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 32 18 50 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 29 59 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 17 27 44 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 218 199 417 19