ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
รหัสสถานศึกษา
57020131
ที่อยู่
2 หมู่ที่ 2 ถนน- ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
7/7/2487
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 18 14 32 2
อนุบาล 2 10 14 24 2
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 23 17 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 6 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 13 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 12 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 5 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 9 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 98 90 188 11