ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านมังกาล่า
รหัสสถานศึกษา
57020133
ที่อยู่
67 หมู่ที่ 22 ถนนบ้านมังกาล่า ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
7/6/2526
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 7 6 13 1
อนุบาล 2 5 8 13 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 11 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 5 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 5 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 6 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 0 5 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 49 48 97 8