ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่โมงเย้า
รหัสสถานศึกษา
57020136
ที่อยู่
54 หมู่ที่ 15 ถนน- ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
15/5/2527
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 5 7 12 1
อนุบาล 2 5 4 9 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 1 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 3 4 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 33 27 60 8