ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
รหัสสถานศึกษา
57020139
ที่อยู่
236 หมู่ที่ 12 ถนนตีนดอย ใหม่หมอกจ๋าม ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
25/5/2525
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 27 28 55 2
อนุบาล 2 18 15 33 2
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 10 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 13 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 14 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 7 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 10 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 13 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 9 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 130 134 264 13