ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านห้วยไคร้
รหัสสถานศึกษา
57020141
ที่อยู่
225 หมู่ที่ 13 ถนนบ้านตีนดอย - บ้านวาวี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
16/5/2529
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 28 26 54 2
อนุบาล 2 19 19 38 2
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 28 29 57 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 16 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 18 11 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 23 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 14 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 18 13 31 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 16 30 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 16 32 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 21 37 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 199 204 403 16