ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านห้วยน้ำเย็น
รหัสสถานศึกษา
57020142
ที่อยู่
136 หมู่ที่ 11 ถนนบ้านตีนดอยวาวี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
12/6/2532
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 10 8 18 1
อนุบาล 2 11 12 23 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 19 9 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 9 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 11 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 11 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 8 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 16 43 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 18 20 38 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 10 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 153 122 275 12