ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านผาแดงหลวง
รหัสสถานศึกษา
57020144
ที่อยู่
113 หมู่ที่ 17 ถนนตีนดอย - บ้านใหม่หมอกจ๋าม ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
16/6/2530
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 5 10 15 1
อนุบาล 2 2 6 8 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 11 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 16 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 10 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 4 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 4 9 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 0 6 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 55 61 116 10