ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
รหัสสถานศึกษา
57020145
ที่อยู่
10 หมู่ที่ 7 ถนนแม่สรวย - วาวี ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
14/2/2514
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 23 14 37 1
อนุบาล 2 16 12 28 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 43 22 65 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 15 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 18 7 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 14 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 10 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 24 10 34 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 11 26 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 17 29 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 193 138 331 12