ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านดอยช้าง
รหัสสถานศึกษา
57020147
ที่อยู่
250 หมู่ที่ 3 ถนน- ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
1/2/2488
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 47 36 83 3
อนุบาล 2 34 34 68 3
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 55 44 99 4
ประถมศึกษาปีที่ 2 31 46 77 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 41 61 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 30 21 51 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 23 38 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 32 20 52 3
มัธยมศึกษาปีที่ 1 22 19 41 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 14 33 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 17 29 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 317 315 632 28