ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020150
ที่อยู่
196 หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
10/8/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 8 5 13 1
อนุบาล 2 6 8 14 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 9 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 5 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 6 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 8 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 4 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 86 64 150 11