ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านห้วยเฮี้ย
รหัสสถานศึกษา
57020151
ที่อยู่
243 หมู่ที่ 5 ถนน- ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
6/4/2470
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 8 13 21 1
อนุบาล 2 11 9 20 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 11 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 7 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 5 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 64 66 130 8