ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
เวียงผาวิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020153
ที่อยู่
138 หมู่ที่ 6 ถนน- ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
28/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 16 19 35 2
อนุบาล 2 22 22 44 2
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 60 59 119 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 40 52 92 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 45 37 82 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 49 34 83 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 44 38 82 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 32 35 67 3
มัธยมศึกษาปีที่ 1 24 23 47 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 26 40 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 17 32 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 361 362 723 28