ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านโป่งเทวี
รหัสสถานศึกษา
57020156
ที่อยู่
0 หมู่ที่ 5 ถนน- ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57170
วันที่ก่อตั้ง
1/5/2464
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 8 7 15 1
อนุบาล 2 5 6 11 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 4 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 10 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 2 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 8 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 5 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 19 16 35 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 23 12 35 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 11 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 114 90 204 11