ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านห้วยหินลาดใน
รหัสสถานศึกษา
57020158
ที่อยู่
15 หมู่ที่ 7 ถนนพร้าว-เชียงใหม่ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57170
วันที่ก่อตั้ง
29/11/2545
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 1 1 2 1
อนุบาล 2 2 1 3 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 0 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 0 1 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 12 6 18 7