ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านฮ่างต่ำ
รหัสสถานศึกษา
57020161
ที่อยู่
- หมู่ที่ 12 ถนน- ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57170
วันที่ก่อตั้ง
1/6/2482
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 14 12 26 1
อนุบาล 2 14 18 32 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 22 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 13 31 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 16 36 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 21 15 36 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 10 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 17 11 28 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 131 117 248 11