ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ป่างิ้ววิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020164
ที่อยู่
- หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57170
วันที่ก่อตั้ง
28/4/2464
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 4 12 16 1
อนุบาล 2 9 12 21 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 16 15 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 16 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 12 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 13 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 18 11 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 18 15 33 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 24 19 43 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 24 18 42 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 29 18 47 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 178 161 339 14