ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม)
รหัสสถานศึกษา
57020167
ที่อยู่
128 หมู่ที่ 3 ถนน- ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57260
วันที่ก่อตั้ง
28/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 13 11 24 2
อนุบาล 2 7 12 19 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 10 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 12 26 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 6 24 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 9 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 11 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 4 7 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 2 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 3 8 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 113 88 201 14