ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
อนุบาลแม่ขะจาน
รหัสสถานศึกษา
57020168
ที่อยู่
- หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย - เชียงใหม่ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57260
วันที่ก่อตั้ง
28/11/2464
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 18 18 36 2
อนุบาล 2 14 15 29 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 16 20 36 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 20 18 38 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 17 27 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 19 22 41 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 21 32 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 22 14 36 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 130 145 275 15