ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านทุ่งยาว
รหัสสถานศึกษา
57020170
ที่อยู่
- หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57260
วันที่ก่อตั้ง
1/5/2512
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 4 1 5 1
อนุบาล 2 1 1 2 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 0 3 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 18 10 28 8