ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ปางมะกาดวิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020171
ที่อยู่
155 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57260
วันที่ก่อตั้ง
1/5/2500
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 6 1 7 1
อนุบาล 2 3 0 3 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 1 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 1 8 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 4 7 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 9 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 5 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 51 42 93 11