ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
รหัสสถานศึกษา
57020174
ที่อยู่
- หมู่ที่ 4 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57260
วันที่ก่อตั้ง
26/11/545
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 4 5 9 1
อนุบาล 2 7 5 12 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 6 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 2 7 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 1 1 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 1 3 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 50 42 92 11