ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
โป่งน้ำร้อนวิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020175
ที่อยู่
- หมู่ที่ 6 ถนน- ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57267
วันที่ก่อตั้ง
1/5/2482
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 11 9 20 1
อนุบาล 2 12 5 17 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 7 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 11 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 12 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 7 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 9 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 13 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 17 26 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 10 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 116 104 220 11