ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านโฮ่ง
รหัสสถานศึกษา
57020179
ที่อยู่
101 หมู่ที่ 1 ถนน- ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57260
วันที่ก่อตั้ง
27/4/2466
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 3 1 4 1
อนุบาล 2 9 6 15 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 7 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 3 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 5 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 3 5 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 70 56 126 11