ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
อนุบาลเวียงป่าเป้า
รหัสสถานศึกษา
57020180
ที่อยู่
344 หมู่ที่ 2 ถนนเทศบาล ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57170
วันที่ก่อตั้ง
27/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 34 32 66 2
อนุบาล 2 25 27 52 2
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 37 38 75 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 33 42 75 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 39 41 80 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 27 26 53 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 36 29 65 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 28 30 58 3
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 259 265 524 20