ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านหนองยาว
รหัสสถานศึกษา
57020182
ที่อยู่
- หมู่ที่ 4 ถนน- ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57170
วันที่ก่อตั้ง
5/5/1921
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 10 9 19 1
อนุบาล 2 7 4 11 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 11 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 6 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 65 51 116 8