ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ดอยเวียงผาพิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020183
ที่อยู่
521 หมู่ที่ 9 ถนน- ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57170
วันที่ก่อตั้ง
12/9/2532
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 19 15 34 2
อนุบาล 2 23 24 47 2
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 37 27 64 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 28 33 61 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 14 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 16 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 22 21 43 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 18 22 40 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 19 17 36 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 11 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 11 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 214 211 425 15