ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่ปูนหลวง
รหัสสถานศึกษา
57020184
ที่อยู่
บ้านแม่ปูนหลวง หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57170
วันที่ก่อตั้ง
4/4/2522
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 17 16 33 1
อนุบาล 2 9 11 20 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 24 24 48 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 6 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 17 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 23 17 40 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 23 12 35 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 18 14 32 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 16 29 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 9 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 11 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 164 153 317 11