ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านทุ่งม่าน
รหัสสถานศึกษา
57020189
ที่อยู่
ม.3 บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ 3 ถนน- ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57260
วันที่ก่อตั้ง
29/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 11 5 16 1
อนุบาล 2 7 7 14 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 14 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 3 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 9 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 18 7 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 6 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 15 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 13 29 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 5 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 116 88 204 11