ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านเด่นศาลา
รหัสสถานศึกษา
57020191
ที่อยู่
- หมู่ที่ 3 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57170
วันที่ก่อตั้ง
28/4/2464
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 21 17 38 2
อนุบาล 2 7 8 15 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 15 28 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 13 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 15 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 9 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 10 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 22 15 37 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 112 102 214 11