ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านโป่งนก
รหัสสถานศึกษา
57020194
ที่อยู่
236 หมู่ที่ 6 ถนน- ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57170
วันที่ก่อตั้ง
30/9/2533
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 11 14 25 1
อนุบาล 2 10 14 24 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 21 19 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 21 18 39 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 13 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 14 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 11 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 15 28 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 10 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 8 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 13 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 165 149 314 13