ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านโป่งเหนือ
รหัสสถานศึกษา
57020195
ที่อยู่
- หมู่ที่ 1 ถนน- ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57170
วันที่ก่อตั้ง
1/5/2500
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 5 7 12 1
อนุบาล 2 2 3 5 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 11 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 8 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 17 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 17 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 14 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 11 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 13 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 9 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 76 114 190 11