ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020196
ที่อยู่
- หมู่ที่ 2 ถนน- ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57170
วันที่ก่อตั้ง
29/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 6 5 11 1
อนุบาล 2 8 6 14 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 3 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 8 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 8 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 2 3 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 2 6 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 62 57 119 11