ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านท่ามะโอ
รหัสสถานศึกษา
57020200
ที่อยู่
248 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
วันที่ก่อตั้ง
28/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 4 3 7 1
อนุบาล 2 4 7 11 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 5 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 6 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 1 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 4 8 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 25 29 54 8