ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านดงมะดะ
รหัสสถานศึกษา
57020203
ที่อยู่
199 หมู่ 7 ต.ดงมะดะ หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
วันที่ก่อตั้ง
29/11/2482
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 5 6 11 1
อนุบาล 2 4 4 8 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 12 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 9 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 11 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 43 52 95 8