ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
อนุบาลแม่ลาว
รหัสสถานศึกษา
57020204
ที่อยู่
42 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
วันที่ก่อตั้ง
29/4/2461
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 9 5 14 1
อนุบาล 2 10 6 16 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 13 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 14 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 76 71 147 8