ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ห้วยส้านยาววิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020206
ที่อยู่
0 หมู่ที่ 13 ถนนเชียงราย - เชียงใหม่ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
วันที่ก่อตั้ง
17/12/2497
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 5 13 18 1
อนุบาล 2 10 2 12 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 10 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 4 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 8 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 4 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 8 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 9 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 8 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 109 81 190 11