ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บัวสลีวิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020210
ที่อยู่
26 หมู่ที่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
วันที่ก่อตั้ง
27/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 3 2 5 1
อนุบาล 2 6 3 9 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 5 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 1 5 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 0 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 3 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 56 34 90 11