ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
รหัสสถานศึกษา
57020214
ที่อยู่
134 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
วันที่ก่อตั้ง
5/5/1922
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 1 6 7 1
อนุบาล 2 10 6 16 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 15 6 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 18 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 4 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 7 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 10 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 6 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 4 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 5 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 96 78 174 11