ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านห้วยส้านพลับพลา
รหัสสถานศึกษา
57020215
ที่อยู่
504 หมู่ที่ 5 ถนนเด่นห้า - ดงมะดะ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
วันที่ก่อตั้ง
15/6/2482
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 2 5 7 1
อนุบาล 2 4 3 7 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 10 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 9 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 13 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 59 61 120 8