ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
โป่งแพร่วิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020216
ที่อยู่
200 หมู่ที่ 2 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
วันที่ก่อตั้ง
15/4/2460
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 11 9 20 1
อนุบาล 2 5 11 16 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 14 7 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 12 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 7 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 5 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 16 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 90 88 178 11