ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

  • ข้อมูลโรงเรียน
  • จำนวนครู
  • รายการนักเรียนติด G ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
#
ชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลโรงเรียน(รวม)
อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3
57020074

บ้านสันต้นดู่

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020075

บ้านกล้วย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020077

บ้านป่าแดงงาม

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020078

บ้านหนองฮ่างสันหลวง

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020079

บ้านป่าคา

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020080

ป่าแดงวิทยา

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020082

บ้านป่าแงะ

- - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
57020083

บ้านป่าเส้า

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020084

บ้านใหม่พัฒนา

- - - - 1 1 - 1 1 - - - - - - - - -
57020087

บ้านใหม่ใต้

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020089

บ้านสักพัฒนา

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020090

บ้านแม่พุง

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020091

โรงช้างวิทยา

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020092

บ้านโป่ง

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020094

ศรีโพธิ์เงินวิทยา

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020095

บ้านวังวิทยา

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020096

ชุมชนบ้านสันมะค่า

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020097

บ้านป่าตึงงาม

1 - - 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - -
57020098

บ้านร้องบง

- 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - -
57020099

เจดีย์หลวงพิทยา

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020100

บ้านห้วยหมอเฒ่า

- - - 1 1 - 1 - - - - - - - - - - -
57020101

บ้านสันก้างปลา

- 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
57020102

บ้านแม่ตาแมว

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020103

บ้านดินดำ

1 2 - 8 1 2 - - - - - - - - - - - -
57020104

บ้านแม่ผักแหละ

3 1 - 9 10 1 7 1 1 1 - 1 - - - - - -
57020105

บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020106

บ้านแม่ต๋ำ

1 5 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
57020107

ท่าก๊อพลับพลาพิทยา

8 22 - 16 4 10 2 - 4 3 - - - - - - - -
57020108

บ้านปางหลวง

3 - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020109

บ้านปางหก

1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
57020110

ห้วยน้ำขุ่นวิทยา

6 7 - 13 6 6 14 6 - 5 - 1 - - - - - -
57020112

บ้านห้วยมะแกง

3 6 - 4 2 5 1 1 - - - - - - - - - -
57020113

บ้านห้วยสะลักวิทยา

4 3 - 1 4 - - 1 - - - - - - - - - -
57020114

บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)

- - - 3 1 - 1 - 1 - - - - - - - - -
57020115

ชุมชนบ้านโป่ง

- 1 - 6 1 - 4 1 1 2 1 - - - - - - -
57020116

บ้านดอนสลี

7 5 - 8 10 5 2 1 - - - - - - - - - -
57020117

บ้านหัวฝาย

4 5 - 7 8 5 6 7 1 - - - - - - - - -
57020118

บ้านห้วยหญ้าไซ

8 2 - 17 12 8 19 8 4 - - - - - - - - -
57020119

บ้านแม่ตาช้าง

1 - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - -
57020120

บ้านปางอ้อย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020121

บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020122

บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020123

ชุมชนบ้านสันจำปา

- - - - - 1 1 - - - - - - - - - - -
57020126

บ้านโป่งปูเฟือง

2 5 - 1 2 1 - - - - - - - - - - - -
57020128

บ้านหนองผำ

1 1 - 2 2 - 1 2 2 - - - - - - - - -
57020129

บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์

1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
57020130

อนุบาลแม่สรวย

2 - - 2 - - - - - - - - - - - - - -
57020131

บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)

- - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
57020132

บ้านวาวี

18 22 - 32 31 19 22 12 26 - - - - - - - - -
57020133

บ้านมังกาล่า

6 5 - 1 3 2 2 - - - - - - - - - - -
System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/