ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

  • ข้อมูลโรงเรียน
  • จำนวนครู
  • รายการนักเรียนติด G ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
#
ชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลโรงเรียน(รวม)
อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3
57020134

บ้านเลาลี

9 3 - 18 10 11 2 1 6 - - - - - - - - -
57020135

บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)

- 1 - 2 1 4 1 - - - - - - - - - - -
57020136

บ้านแม่โมงเย้า

1 2 - 5 - 1 1 2 - - - - - - - - - -
57020138

ดอยเวียงวิทยา

4 2 - 3 3 6 5 2 2 - - - - - - - - -
57020139

โป่งกลางน้ำประชาสรรค์

2 3 - 1 3 - 4 1 2 1 - - - - - - - -
57020140

บ้านขุนสรวย

3 2 - 3 1 - 1 1 1 - - - - - - - - -
57020141

บ้านห้วยไคร้

5 5 - 2 4 8 - 2 1 1 1 - - - - - - -
57020142

บ้านห้วยน้ำเย็น

- 1 - 5 2 2 2 - 1 1 - - - - - - - -
57020143

บ้านห้วยกล้า

1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
57020144

บ้านผาแดงหลวง

1 6 - 13 10 42 43 8 4 - - - - - - - - -
57020145

บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)

1 1 - 1 - 4 - 2 - - 1 - - - - - - -
57020146

บ้านแสนเจริญ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020147

บ้านดอยช้าง

18 13 - 28 30 32 29 20 4 1 4 3 - - - - - -
57020148

บ้านห้วยมะซาง

- 3 - 5 2 - 1 1 2 - - - - - - - - -
57020149

บ้านห้วยขี้เหล็ก

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020150

ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา

- - - 3 - 2 - - - - - - - - - - - -
57020151

บ้านห้วยเฮี้ย

2 - - 2 - 1 1 - - - - - - - - - - -
57020152

บ้านแม่ยางมิ้น

1 2 - 2 4 2 3 - 1 - - - - - - - - -
57020153

เวียงผาวิทยา

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020154

บ้านสัน

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020155

บ้านลังกา

- 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - -
57020156

บ้านโป่งเทวี

5 1 - 1 1 3 2 - 1 - 2 - - - - - - -
57020157

บ้านป่าตึง

1 - - 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - -
57020158

บ้านห้วยหินลาดใน

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020160

บ้านป่าสัก

- 3 - 1 1 - - - - - - - - - - - - -
57020161

บ้านฮ่างต่ำ

- - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
57020164

ป่างิ้ววิทยา

2 1 - 3 - 2 1 1 - - - - - - - - - -
57020165

บ้านหม้อ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020167

ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม)

3 1 - 2 2 - - - 1 - - - - - - - - -
57020168

อนุบาลแม่ขะจาน

- 2 - 1 - - - - - - - - - - - - - -
57020169

บ้านป่าแงะ อำเภอเวียงป่าเป้า

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020170

บ้านทุ่งยาว

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020171

ปางมะกาดวิทยา

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020172

บ้านห้วยโป่ง

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020173

บ้านห้วยม่วง

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020174

บ้านปางอ่ายห้วยชมภู

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020175

โป่งน้ำร้อนวิทยา

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020176

บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)

- - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
57020177

บ้านขุนลาว

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020178

บ้านแม่เจดีย์

- 3 - 2 2 1 - - - - - - - - - - - -
57020179

บ้านโฮ่ง

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020180

อนุบาลเวียงป่าเป้า

- 2 - 4 - - - - - - - - - - - - - -
57020181

ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)

1 - - 3 - - 1 - - - - - - - - - - -
57020182

บ้านหนองยาว

- - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
57020183

ดอยเวียงผาพิทยา

2 2 - 38 16 13 14 4 6 3 2 1 - - - - - -
57020184

บ้านแม่ปูนหลวง

- - - 3 1 1 2 2 - 1 - - - - - - - -
57020186

เวียงกาหลงวิทยา

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020187

บ้านป่าจั่น

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020188

บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา

1 6 - 1 7 - 1 - - - - - - - - - - -
57020189

บ้านทุ่งม่าน

- - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/