ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

  • ข้อมูลโรงเรียน
  • จำนวนครู
  • รายการนักเรียนติด G ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
#
ชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลโรงเรียน(รวม)
อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3
57020190

บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020191

บ้านเด่นศาลา

6 13 - 14 14 13 9 2 4 - - - - - - - - -
57020192

บ้านแม่ตะละ

- - - - 1 - 2 - - - - - - - - - - -
57020193

บ้านปางมะขามป้อม

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020194

บ้านโป่งนก

4 3 - 2 - - - - 1 - - - - - - - - -
57020195

บ้านโป่งเหนือ

1 - - - - 1 - 2 - 2 - - - - - - - -
57020196

ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา

- 3 - 1 2 1 2 - 1 - - - - - - - - -
57020197

บ้านสันสลี

- 2 - 3 3 - - 1 - - - - - - - - - -
57020198

อนุบาลจอมหมอกแก้ว

5 1 - 1 - 2 1 - - - - - - - - - - -
57020200

บ้านท่ามะโอ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020203

บ้านดงมะดะ

- 1 - 4 3 8 2 - 1 - - - - - - - - -
57020204

อนุบาลแม่ลาว

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020205

บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020206

ห้วยส้านยาววิทยา

- 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
57020207

บ้านหนองเก้าห้อง

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020209

บ้านต้นง้าว

2 - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
57020210

บัวสลีวิทยา

- - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
57020211

บ้านต้นยาง

- - - 1 4 2 - - - - - - - - - - - -
57020212

บ้านโป่งมอญ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020213

บ้านแม่ผง

- 2 - 1 - - - 3 - - - - - - - - - -
57020214

ชุมชนบ้านป่าก่อดำ

- - - 1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - -
57020215

บ้านห้วยส้านพลับพลา

- - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
57020216

โป่งแพร่วิทยา

- - - - 1 3 - - 1 - - - - - - - - -